Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. – prevádzka ČOV Rakytovce

Banská Bystrica, Slovensko
www.stvps.sk, www.veolia.sk

 

"Ako jedna z prvých veľkých firiem na Slovensku sa venujeme téme  praktickej ochrany a podpory  biodiverzity v našich technických areáloch. Chceli by sme byť príkladom a prostredníctvom už zrealizovaných opatrení ako sú napríklad jazierko na dažďovú vodu, výsadba lokálnych druhov drevín alebo aj hmyzie hotely, ukázať že aj veľký technický areál môže byť oázov biodiverzity a prispieť k ochrane životného prostredia v danej lokalite."

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť je vodárenská spoločnosť s regionálnou pôsobnosťou, člen skupiny Veolia Slovensko. Opatrenia na podporu biodiverzity, ktoré sú predmetom predstavenia ako príkladu dobrej praxe, spoločnosť realizuje v Čistiarni odpadových vôd Rakytovce. Ide vôbec o prvé systémové zmeny na podporu biodiverzity vo firemnom areáli v slovenskom prostredí. Veolia ich začala realizovať v roku 2017 na základe posúdenia areálu a jeho potenciálu externými expertmi.

Opis opatrení

Vysadené dreviny v počte 80 ks pre vytvorenie lesoparkového biotopu, bude tu doplnených ďalších asi 30 ks drevín. Vysadený pás krov na svahu v počte 90 ks, budúca remízka. Vysadenie niekoľkých ovocných drevín. Vybudovanie vodného biotopu - jazierka zásobovaného vodou zo strechy budovy.  Osadenie 20 vtáčích búdok rôznych typov, denných úkrytov pre netopiere, 3 hmyzích hotelov, domčeka pre ježka a pre plcha. Umiestnenie 50 umelých hniezd pre belorítku domovú na administratívnu budovu. Monitorovanie výskytu vtáčích druhov - prvýkrát v roku 2020. Postupná zmena kosenia dvoch plôch s trávnatým porastom s cieľom zvýšiť biodiverzitu lúčneho spoločenstva. Osadenie 3 informačných tabuľ a viacerých značiek s názvami prvkov. Organizovanie školských exkurzií s cieľom predstaviť technológiu čistenia vody aj opatrenia pre podporu biodiverzity. 

 

Pozitívne vplyvy spojené s opatreniami

V rámci výsadby drevín bolo vysadených vyše 30 druhov pôvodných drevín. Súčasťou výsadby ovocných drevín sú aj 2 jedince oskoruše domáce (Sorbus domestica), čo je pomerne zriedkavý ovocný strom. Monitoringom vtáčích druhov sme zistili, že v areáli nachádza lovné alebo hniezdne teritórium takmer 40 vtáčích druhov, vrátane niekoľkých vzácnejších, napríklad: sokol lastovičiar (Falco subbuteo) - druh národného významu (vzácny - R). V jazierku sa rozmnožuje ropucha zelená (Bufo viridis), druh európskeho významu (vzácny - R). Priestory sú stále vhodnejšie pre školské exkurzie, vzhľadom na dopĺňanie rôznych prvkov, vrátane vzdelávacích. V roku 2019 k jazierku napríklad pribudli dva drevené žľaby demonštrujúce zadržiavanie vody v rôznom prírodnom prostredí. V rokoch 2018 a 2019 bol v priestoroch areálu usporiadané podujatie Deň biodiverzity pre viac než stovku žiakov a učiteľov z viacerých základných škôl v regióne. 

Motivácia a ciele

Ochrana živ.prostredia,  ochrana a podpora biodiverzity sú  dlhodobo jedným so záväzkov spoločnosti Veolia k udržateľnému rozvoju.  Chceme prakticky prispieť k podpore biodiverzity práve týmto projektom, chceme využiť možnosti veľkých technických areálov v prospech životného prostredia a rovnako ich prostredníctvom motivovať iné firmy, vzdelávať žiakov aj verejnosť, prispieť ku kvalite pracovného prostredia zamestnancov.Realizované opatrenia chce udržiavať a postupne rozširovať, zvýšiť propagáci.

 

Charasteristika lokality / jestvujúce prírodné podmienky, výrazné štruktúry v okolí a pod.

Areál ČOV Rakytovce leží na nivnej rovine rieky Hron na dne Zvolenskej kotliny. Z východu je areál obklopený Zvolenskou pahorkatinou a Bystrickou vrchovinou, zo západu Malachovským predhorím Kremnických vrchov. Prevládajúcou prirodzenou vegetáciou na tomto území boli jaseňovo brestové dubové lesy, tzv. tvrdé lužné lesy (Geobotanická mapa SSR, 1986). V tesnom okolí areálu, na zvlnených rovinách a pahorkatinách prirodzenú vegetáciu tvorili karpatské dubohrabové lesy.

 

Koncept údržby

kosenie - 2 zamestnanci + aktivity Ekopolis

Náklady na dizajn a údržbu

Do opatrení spoločnosť v roku 2017 investovala približne 4 tisíc eur a v roku 2018 približne 7 tisíc eur. Rozvoj a doplnenia boli v roku 2019 financované sumou asi 1500 eur. (Spolu: asi 13 tisíc eur). Bežná ročná údržba je odhadovaná v rozpätí 500 - 1000 eur. Nad rámec uvedeného spoločnosť financuje sprevádzanie žiakov ZŠ počas exkurzií a podujatia Deň biodiverzity.

Prínosy BooGI-BOP projektu

V roku 2019 sa projekt biodiverzitných opatrení prepojil s projektom BooGI-BOP - prenosom skúseností partnerov v projekte BooGI-BOP a tiež v komunikačnej oblasti. Okrem iného, areál ČOV v júni 2019 navšívili zástupcovia partnerských organizácií v projekte BooGI-BOP počas koordinačného stretnutia v Banskej Bystrici. Areál ČOV sa stal prvým príkladom dobrej praxe v projekte BooGI-BOP v slovenskom prostredí. 

Zurück

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises