Viac biodiverzity v areáli IKEA v Malackách

Led svietidlo so sokolom myšiarom

Projekt podpory biodiverzity, alebo pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, je naviazaný na zemné práce v súvislosti s aktuálne realizovanými opatreniami na zlepšenie manažmentu zrážkových vôd. Úpravy terénu spoločnosť spojila s plánovaním výsadby rastlín a výsevmi odolných lúčnych zmesí osív s cieľom postupne vytvoriť stabilné rastlinné spoločenstvá zložené najmä z domácich druhov.

IKEA Components sa pri realizácii zámeru spojila s odborníkmi z viacerých oblastí, ktorých prepájajú experti Nadácie Ekopolis. Sadovnícko – krajinná štúdia vypracovaná v rámci projektu navrhuje výsadbu 160 kusov pôvodných druhov drevín, vysadenie stoviek bylín a vysiatie lúčnych zmesí na ploche viac než jeden hektár. V spolupráci s ornitológmi budú v areáli osadené vtáčie búdky pre dážďovníka tmavého, ktoré budú umiestnené priamo na fasáde výrobnej haly ako ukážka opatrení. Nadácia Ekopolis navrhuje aj rôzne opatrenia pre podporu drobných živočíchov, napríklad divých druhov včielok, motýľov, jašteríc a pod. Okrem výsadby a vysiatia vhodných rastlín sa zameria aj na vytvorenie pestrých mikrobiotopov zo skál či mŕtveho dreva a umiestnenie hniezdnych pomôcok – napríklad domčekov pre samotárske druhy včiel.

Na okraji areálu leží už predtým vybudovaný systém umelých mokradí, ktoré sú výnimočné tým, že v nich odborníci zaznamenali až 5 druhov obojživelníkov, vrátane dvoch druhov európskeho významu – mloka dunajského (Triturus dobrogicus) a hrabavky škvrnitej (Pelobates fuscus). Spoločnosť plánuje vylepšiť vodný režim mokradí a tým aj podmienky pre prežitie týchto živočíchov odvedením vody zadržanej v areáli.

 

Vo vybudovaných mokradiach žije 5 druhov obojživelníkov, vrátane mloka dunajského.

Kamenný násyp na vodnej nádrži je vhodným priestorom pre drobné živočíchy, napríklad jašteričky.

Vegetácia prispôsobená suchému piesočnému podložiu

Vonkajšou časťou areálu prechádza cyklotrasa, bude tu osadená informačná tabuľa o biodiverzite v okolí.

Detail výsadbového plánu

Detail výsadbového plánu

Ísť späť

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises