EU LIFE Projekt

EU LIFE BooGI-BOP je projekt podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy. Tento akronym zastupuje plný názov projektu v anglickom jazyku: “Boosting Green Infrastructure through Biodiversity-Orientened Design of Business Premises”. Sedem európskych partnerov realizáciou jeho aktivít podporuje dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (Biodiversity Oriented Premises, BOP) ako súčasť zelenej infraštruktúry a biokoridorov. Pestré a zaujímavé priestory sú atraktívnejšie aj pre zamestnancov a nepriamo tiež zvyšujú kvalitu života spoločnosti ako takej.

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE

Ciele projektu

Šírenie dizajnu firemných areálov priaznivého pre biodiverzitu (Biodiversity-oriented Premises, BOP) ako prostriedku na ochranu a podporu biodiverzity na miestnej úrovni a zvýšenie kvality prostredia pre zamestnancov.

Zvyšovanie povedomia a motivácie firiem a ďalších organizácií, aby biodiverzitu, ako významnú tému, zahrnuli do rozhodovania na úrovni riadenia spoločnosti a do programov starostlivosti o zdravie zamestnancov.

Motivuje architektov, odborníkov na územné plánovanie a záhradných dizajnérov, aby tému biodiverzity a koncept BOP začlenili do svojich riešení s cieľom, aby sa v európskom priestore stal bežnou záležitosťou, nielen progresívnou výnimkou.

 

Svojimi výsledkami a výstupmi projekt prispieva k dosahovaniu cieľov Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020. Jedným z cieľov tejto stratégie je „do roku 2020 zabezpečiť zachovanie a zlepšenie stavu ekosystémov a ich služieb vďaka zriadeniu zelenej infraštruktúry a obnoveniu aspoň 15 % znehodnotených ekosystémov“ (Cieľ 2) z dôvodu hodnoty biodiverzity ako zásadného príspevku k blahobytu ľudí a hospodárskej prosperite (Vízia do roku 2050). Okrem toho, projekt je, vďaka vytváraniu nových prvkov zelenej infraštruktúry a biokoridorov, aj v súlade s cieľmi Stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru a celkovo prispieva k ochrane a podpore biodiverzity a ekosystémových služieb.

Aktivity v projekte

Základné aktivity v projekte:

Motivovanie spoločností k BOP

Počas realizácie projektu podporíme spoločnosti v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a ďalších európskych krajinách, aby premieňali svoje firemné areály v súlade s dizajnom, ktorý je priaznivý pre biodiverzitu. Spoločnostiam ponúkame prvotný audit priestorov s posúdením ich potenciálu, návrh riešení a podporu pri plánovaní a realizácii vybraných prvkov. Ak sa zaujímate o možnosti pre váš areál, kontaktujte nás! Ukážkové riešenia tiež spropagujeme, aby poslúžili ako inšpirácia ďalším.

 

BOP v prípade spoločností spravujúcich viacero nehnuteľností

Pre spoločnosti s viacerými prevádzkami vypracujeme prehľad s názvom „Ponuka riešení dizajnu areálov priaznivých pre biodiverzitu“, v ktorom predstavíme rôzne možnosti dizajnu, schémy údržby, verejného obstarávania a rôzne všeobecné princípy vhodne aplikovateľné na miestach s odlišným charakterom a nárokmi. Ak máte záujem vytvárať túto ponuku riešení spolu s nami, alebo byť jednou z prvých spoločností, ktorá ho využije, kontaktujte nás!

Iniciatíva pre miestnu zelenú infraštruktúru

Vytvoríme a otestujeme modelové riešenie vytvorenia miestnej iniciatívy pre zelenú infraštruktúru, v rámci ktorej budú samosprávy a firmy spolupracovať na dizajne priaznivom pre biodiverzitu v priestore ucelených priemyselných alebo obchodných zón, čím prispejú k regionálnej sieti biotopov a biokoridorov.

Vzdelávanie

Počas realizácie projektu poskytneme manažérom prevádzok informácie o manažmente priestorov v súlade s dizajnom priaznivým pre biodiverzitu a tiež o možnostiach jeho priebežného vylepšovania (z hľadiska podpory biodiverzity).

Konkrétnym nástrojom bude napríklad aj medzinárodný workshop pre manažérov prevádzok a vedúcich pracovníkov z oblasti stavebníctva. Jeho cieľom bude formulovať odporúčania pre „dobrú prax“, ktoré môžu združenia architektov, projektantov a záhradných architektov predstaviť svojim členom a ktoré môžu byť integrované do technických príručiek a osnov na univerzitách a odborných školách. Workshop sa uskutoční ako súčasť medzinárodnej konferencie pre architektov, projektantov, záhradných architektov a vedúcich pracovníkov z oblasti stavebníctva v rakúskom Vorarlbergu.

Celoeurópska sieť

Založíme celoeurópsku sieť pre šírenie myšlienky areálov priaznivých pre biodiverzitu. Európska sieť bude pozostávať z kontaktných bodov pre areály priaznivé pre biodiverzitu v jednotlivých krajinách (BOP-Focal Points). Členovia tejto siete budú pokračovať a ďalej rozvíjať aktivity, ktoré uviedol tento projekt. Máte záujem pridať sa? Kontaktujte nás!

 

Monitoring

Počas projektu budeme monitorovať dopady BOP na cieľové skupiny, ako aj vplyvy na miestnu biodiverzitu.

O novinkách v projekte budeme pravidelne informovať!

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Radi by ste sa zapojili do našich aktivít? Kontaktujte nás!

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises