Čistenie okolia mokradí od inváznych rastlín

Mokrade vybudované v roku 2016 sa postupne stali cenným biotopom. Žije v nich napríklad 5 druhov obojživelníkov, vrátane 2 druhov európskeho významu, mloka  dunajského (Triturus dobrogicus) a hrabavky škvrnitej (Pelobates fuscus).

Suché okolie mokradí má rozlohu približne 1 hektár a čiastočne zarastá nepôvodným druhom – inváznou zlatobyľou (Solidago sp.). Kosenie zlatobyle pred kvitnutím potláča jej šírenie a podporuje postupné zapojenie druhov pôvodných rastlín. Jednodňová akcia v spolupráci so zástupcami Štátnej ochrany prírody zo Správy CHKO Záhorie tak prispela k zlepšeniu stavu mokraďného spoločenstva a jeho okolia. IKEA plánuje vylepšiť vodný režim mokradí aj odvedením vody zadržanej v areáli.

Pohľad na mokrade po odstránení porastu zlatobyle. Foto: Štefan Jančo.

Volver

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises